FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रिवेणी गाउँपालिका, आर्थिक ऐन, २०७८ ७७/७८ 07/14/2021 - 13:22 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिका, आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको बालबालिका कोष सञ्चालन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७४ ७७/७८ 02/08/2021 - 13:58 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको बालबालिका कोष सञ्चालन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७४
त्रिवेणी गाउँपालिकाको नगर प्रहरी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/08/2021 - 13:50 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको नगर प्रहरी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७
त्रिवेणी गाउँपालिकाको स्थानिय शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 02/03/2021 - 13:38 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको स्थानिय शिक्षा ऐन २०७४.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिका शिक्षा नियमावली २०७४ ७४/७५ 02/03/2021 - 12:12 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिका शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 11/22/2020 - 11:36 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 11/03/2020 - 15:59 PDF icon शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य, पोषण तथा सरसफाई नीति, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:40 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य, पोषण तथा सरसफार्इ नीति, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको सुशासान (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नीति, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:40 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको सुशासान (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नीति, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ अभिवृद्धि अनुदान व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:39 PDF icon सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ अभिवृद्धि अनुदान व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages