FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 11/03/2020 - 15:59 PDF icon शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य, पोषण तथा सरसफाई नीति, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:40 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य, पोषण तथा सरसफार्इ नीति, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको सुशासान (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नीति, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:40 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको सुशासान (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नीति, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ अभिवृद्धि अनुदान व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:39 PDF icon सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ अभिवृद्धि अनुदान व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको शिक्षा नीति २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:38 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको शिक्षा नीति २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको शिक्षण स्वयमसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:38 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको शिक्षण स्वयमसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:37 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:37 PDF icon लैंगिक हिंसा सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 09/27/2020 - 11:36 PDF icon त्रिवेणी गाउँपालिकाको बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
त्रिवेणी गाउँपालिकाको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/27/2020 - 11:36 PDF icon प्राविधिक शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages